Świadczenia Rodzinne

Załączniki:
Pobierz plik (SR-3.pdf)SR-3.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO]96 kB
Pobierz plik (SR-2Z_STARY.pdf)SR-2Z_STARY.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]86 kB
Pobierz plik (SR-2.pdf)SR-2.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA]107 kB
Pobierz plik (ZSR-12.pdf)ZSR-12.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA]85 kB
Pobierz plik (ZSR-10.pdf)ZSR-10.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM]77 kB
Pobierz plik (ZSR-8.pdf)ZSR-8.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO]79 kB
Pobierz plik (ZSR-07.pdf)ZSR-07.pdf[ OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY]77 kB
Pobierz plik (ZSR-06.pdf)ZSR-06.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu e.]77 kB
Pobierz plik (ZSR-05_nowy_okres.pdf)ZSR-05_nowy_okres.pdf[OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART]93 kB
Pobierz plik (SR-1Z.pdf)SR-1Z.pdf[ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO]125 kB
Pobierz plik (Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf)Oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf[Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym]1218 kB
Pobierz plik (świadczenie_rodzicielskie.pdf)świadczenie_rodzicielskie.pdf[Wniosek o świadczenie rodzicielskie]2071 kB
Pobierz plik (świadczenie_pielęgnacyjne.pdf)świadczenie_pielęgnacyjne.pdf[Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne]2104 kB
Pobierz plik (specjalny_zasiłek_opiekuńczy.pdf)specjalny_zasiłek_opiekuńczy.pdf[Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy]2928 kB
Pobierz plik (SR-1.pdf)SR-1.pdf[WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO]165 kB